Jumat, 15 Mei 2009

Analisa Menghitung FPB Dua Bilangan
Jika m>n
r= m mod n
jika r=0 maka FPB nya adalah n
jika r ≠ 0 maka r1=n mod r
jika r1=0, maka FPBnya adalah r
tapi jika r1 ≠ 0, maka r2=r mod r1
jika r2=0, maka FPBnya adalah r1, dst sampai didapat rn=0 sehingga FPBnya adalah rn-1

jika m
r= n mod m
jika r=0 maka FPB nya adalah m
jika r ≠ 0 maka r1=m mod r
jika r1=0, maka FPBnya adalah r
tapi jika r1 ≠ 0, maka r2=r mod r1
jika r2=0, maka FPBnya adalah r1, dst sampai didapat rn=0 sehingga FPBnya adalah rn-1


Algoritma FPB :

Program Menentukan_FPB_dengan_Menggunakan_Algoritma_Euclide;
uses crt;
var
x,y,a,b,p,q:integer;
begin
clrscr;
writeln ('Program FPB dengan Menggunakan Algoritma Euclides ');
writeln ('*************************************************');
writeln ('masukan bilangan pertama='); readln (p);
writeln ('masukan bilangan kedua='); readln (q);
readln;
if p>q then
begin
a:=p;
b:=q;
end else
begin
a:=q;
b:=p;
end;

writeln;
y:=a mod b;
x:=a div b;

write (a);
write ('=');
write (x);
write ('*');
write (b);
write ('+');
writeln (y);
repeat
a:=b;
b:=y;
y:=a mod b;
x:=a div b;

write (a);
write ('=');
write (x);
write ('*');
write (b);
write ('+');
writeln (y);
until y=0;
write('jadi nilai FPB adalah ');
writeln (b);
readln;
end.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar